Osoba fizyczna wykonująca czynności agencyjne:

Lilianna Potasz
Tel. 600-365-725
polisy @ potasz.eu

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U. z 2017 r., poz. 2486, z późn. zm.) niniejszym przekazuję następujące informacje:

I. Prowadzę działalność w ramach współpracy z Agencją Konsultant sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39 jako osoba fizyczna wykonująca czynności agencyjne.
Oferuję produkty: Compensa TU S.A. VIG, TUiR Warta S.A., TUiR Allianz S.A. , Generali TU S.A., Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A., Wiener TU S.A. VIG, InterRisk TU S.A. VIG, UNIQA TU S.A., Link4 TU S.A., Prevoir-Vie Groupe Prevoir S.A., Leadenhall Polska S.A. Lloyd’s Coverholder, TUW TUW, TU na życie Warta S.A., PZU S.A.

II. Dane firmy osoby fizycznej wykonującej czynności agencyjne:
Akme Lilianna Potasz
ul. Sokoła 11
60-644 Poznań
NIP 9720721146
Wykonuję działalność na terenie Polski.

III. Nr wpisu do rejestru osób fizycznych wykonujących czynności agencyjne: RAU 11223953/P
Rejestr jest prowadzony przez Komisję Nadzoru Finansowego. Informacje na temat wpisu do rejestru można sprawdzić za pośrednictwem przeglądarki internetowej pod adresem: https://au.knf.gov.pl/Au_online/faces/Info.xhtml Na wyświetlonym formularzu należy wypełnić co najmniej 2 pola zawierające dane dystrybutora ubezpieczeń.

IV. W związku z proponowaną umową ubezpieczenia otrzymuję wynagrodzenie prowizyjne, cyklicznie biorę również udział w konkursach sprzedażowych, co może wiązać się z nagrodą pieniężną lub rzeczową.

V. Dystrybutor nie posiada akcji/udziałów jakiegokolwiek zakładu ubezpieczeń uprawniających co najmniej do 10% głosów na walnym zgromadzeniu wspólników.

VI. Informacja o możliwości złożenia przez klienta reklamacji, wniesienia skargi oraz pozasądowego rozwiązywania sporów:

1. Reklamacja, skarga lub zażalenie mogą być złożone w formie:

1) pisemnej – osobiście albo przesyłką pocztową w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe, pisząc na adres: 60-644 Poznań, ul. Sokoła 11

2) ustnej – telefonicznie, dzwoniąc pod numer 600365725. albo osobiście do protokołu podczas wizyty w biurze

3) elektronicznej – wysyłając e-mail na adres polisy@potasz.eu

2. Rozpatrywanie reklamacji, skargi lub zażalenia i udzielenie na nie odpowiedzi nastąpi bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji, skargi lub zażalenia i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w ust. 2, przekazywana jest osobie, która złożyła reklamację, skargę lub zażalenie informacja , w której:

1) wyjaśnia się przyczynę opóźnienia;
2) wskazuje się okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy;
3) określa się przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji, skargi lub zażalenia i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji, skargi lub zażalenia.

4. Odpowiedź na reklamację, skargę lub zażalenie zostanie dostarczona osobie, która je złożyła, w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, z tym że odpowiedź można dostarczyć pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek osoby, która złożyła tę reklamację, skargę lub zażalenie.

5. Osobie fizycznej, która złożyła reklamację przysługuje prawo wniesienia do Rzecznika Finansowego wniosku dotyczącego:

1) nieuwzględnienia roszczeń w trybie rozpatrywania reklamacji;
2) niewykonania czynności wynikających z reklamacji rozpatrzonej zgodnie z wolą tej osoby w terminie określonym w odpowiedzi na tę reklamację.

6. Reklamacje uregulowane są w ustawie o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym oraz w ustawie o dystrybucji ubezpieczeń.

7. Istnieje możliwość pozasądowego rozwiązywania sporów.

8. Podmiotem uprawnionym w rozumieniu ustawy o pozasądowym rozpatrywaniu sporów konsumenckich, do pozasądowego rozpatrywania sporów, jest Rzecznik Finansowy, którego adres strony internetowej jest następujący: www.rf.gov.pl.

9. Ubezpieczającemu, ubezpieczonemu i uprawnionemu z umowy ubezpieczenia, będącemu konsumentem, przysługuje prawo zwrócenia się o pomoc do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta.

W przypadku umowy zawieranej za pośrednictwem Internetu, konsument ma prawo skorzystać z pozasądowego sposobu rozstrzygania sporów i złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (Platforma ODR) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. – adres: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Za działanie Platformy ODR odpowiada Komisja Europejska.