Przeglądy budowlane wg Prawa Budowlanego

Zgodnie z prawem budowlanym każdy właściciel domu ma obowiązek dokonywania systematycznych kontroli jego stanu technicznego, pamiętając by :

  • Kontrole przeprowadzać w terminie
  • Kontrole dokonywać mogą wyłącznie osoby, które mają uprawnienia o odpowiedniej specjalności i o odpowiednim zakresie
  • Specjalista przed rozpoczęciem kontroli zapoznać się powinien z dokumentami z poprzednich kontroli, z protokołami odbioru robót remontowych, zgłoszeniami usterek, wad, uszkodzeń lub innych zniszczeń budynku czy instalacji
  • Po każdej kontroli osoba, która ją wykonywała powinna przekazać protokół za swoich prac i wniosków

Wykonywanie obowiązkowych przeglądów określonych w prawie budowlanym, jest bardzo ważne również ze względu na odpowiedzialność Ubezpieczyciela za ewentualną szkodę. Wszyscy ubezpieczyciele podkreślają w zapisach warunków ubezpieczenia, że mają prawo odmówić wypłaty odszkodowania jeśli ubezpieczony nie dokonywał obowiązkowych przeglądów, a ich brak miał wpływ na wystąpienie szkody.

Co mówi prawo budowlane:

CO TRZEBA
SKONTROLOWAĆ
JAK CZĘSTOCO TRZEBA ZROBIĆJAKI SPECJALISTA
INSTALACJE GAZOWE


1 raz w roku


Sprawdzenie stanu
technicznego:
– gazomierza
– urządzeń gazowych
– złącza izolującego
– rur i kształtek
– kurka głównego
– armatury, połączeń
gwintowanych,
spawanych,
lutowanych i
mechanicznychOsoba z
uprawnieniami
budowlanymi w
specjalności
instalacyjnej lub
osoba posiadająca
świadectwa
wymagane przy
wykonywaniu
dozoru nad
eksploatacją
urządzeń, instalacji
oraz sieci
energetycznych i
gazowych
KOMINY DYMOWE,
SPALINOWE I
WENTYLACYJNE
– przegląd
 
 – czyszczenie
1. w paleniskach
opalanych paliwem
stałym (np. drewno,
węgiel, itp.)


2. w paleniskach
opalanych paliwem
płynnym i gazowym

1 raz na rok

1 raz na 3 m-ce


1 raz na 6 m-cy

Kontrola
prawidłowego
funkcjonowania
przewodów
kominowych

Czyszczenie komina i wybranie sadzy z jego podstawy przez
drzwiczki rewizyjne

Osoba z
kwalifikacjami mistrza w rzemiośle
kominiarskim lub
osoba z
uprawnieniami budowlanymi w
specjalności
instalacyjnej w
zakresie sieci,
instalacji i urządzeń
cieplnych,
wentylacyjnych,
gazowych,
wodociągowych i
kanalizacyjnych oraz do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w
specjalności
konstrukcyjno ‑
budowlanej.
W przypadku
czyszczenia
przewodów
kominowych ww.
osoby lub czeladnik.
KOTŁY
1. opalane
nieodnawialnym
paliwem ciekłym lub
stałym o efektywnej
nominalnej
wydajności ponad
100 kW


2. opalane
nieodnawialnym
paliwem ciekłym lub
stałym o wydajności do 100 kW  oraz kotły
opalane gazemINSTALACJA
GRZEWCZA
(w roku po tym, gdy minie 15 lat
użytkowania kotła)
1 raz na 2 lata
1 raz na 4 lata
Jednorazowa
kontrola


1. Sprawdzenie
działania wszelkich
zabezpieczeń
gazowych,
elektrycznych I
hydraulicznych
2. Kontrola procesu
spalania
analizatorem spalin.
Usunięcie
zanieczyszczenia
palnika, nagrzewnicy oraz innych
podzespołów
urządzeniaOsoba z
uprawnieniami w
zakresie sieci,
instalacji i urządzeń
cieplnych

INSTALACJE
ELEKTRYCZNE
1 raz na 5 lat


Osoba z
uprawnieniami
budowlanymi
do projektowania lub do kierowania
robotami
budowlanymi w
specjalności
konstrukcyjno
‑ budowlanej
Kontrola
prawidłowego
funkcjonowania
instalacji elektrycznej – skuteczności
zerowania, czyli
sprawdzenie
połączenia
przeciwporażeniowego
URZ. ZWIĄZANE Z
OCHRONĄ
ŚRODOWISKA
1 raz na rok

Osoba z
uprawnieniami
budowlanymi do
projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności
konstrukcyjno
‑ budowlanej


Sprawdzenie
oddziaływania
urządzeń na
środowisko oraz na
życie lub zdrowie
ludzi, szczególnie w
zakresie:
odprowadzania
gazów lub pyłów do
powietrza, ścieków do wód lub do ziemi,
powodowania
hałasu, wytwarzania
pól
elektromagnetycznych
CAŁY BUDYNEK
1 raz na 5 lat
Osoba z uprawnieniami budowlanymi do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno ‑budowlanej
Kontrola:
– zewnętrznych
warstw ścian,
dachów i
fundamentów
– elementów ścian
zewnętrznych (filary,
gzymsy)
– balustrad, loggii i
balkonów
– pokrycia
dachowego
– urządzeń p.poż
– elementów
odwodnienia
budynku oraz
obróbek blacharskich
– elementów
instalacji
kanalizacyjnej
odprowadzającej
ścieki z budynku
– urządzeń
zamontowanych do
ścian i dachu
budynku
– instalacji
centralnego
ogrzewania i ciepłej wody użytkowej

Chcesz się dowiedzieć więcej o ubezpieczeniu domów? Zajrzyj tutaj

Zadzwoń, porozmawiajmy!

Chcesz być na bieżąco: 

https://www.facebook.com/UbezpieczeniaLiliannaPotasz

https://www.instagram.com/liliannapotasz/

YouTube

TikTok

Instagram

Facebook